کار در لهستان
شنبه, 20 فوریه 2021 / Published in لهستان
کار در لهستان به دلیل وجود یک بازار توسعه یافته و در اختیار داشتن پویاترین اقتصادهای جهان بسیار جذاب است ، این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ از نظر تولید ناخالص داخلی ( PPP ) در اتحادیه اروپا است و بسیاری از شرکت های بزرگ جهانی لهستان را برای استقبال از کاندیداهای سراسر جهان برای